นโยบายด้านลิขสิทธิ์

บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) บริษัท บีอีซีไอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด และบริษัทในเครือ (ต่อไปนี้รวมเรียกว่า “บริษัท”) ขอชี้แจงนโยบายเรื่องลิขสิทธิ์ รายการ ละคร ข่าว ละครย้อนหลัง ทีวีออนไลน์ รวมถึงการทำธุรกรรมต่าง ๆ ที่เผยแพร่ภายใต้ชื่อ “ช่อง 3” ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการเผยแพร่ผ่านช่องทาง หรือภายใต้เครื่องหมายทางการค้าช่อง 3, ช่อง 33, และ/หรือ 3Plus และสื่อดิจิทัลอื่นๆ ภายใต้แบรนด์ 3Plus ผ่านทีวี เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และ อุปกรณ์ดิจิทัลทุกประเภท (”รายการช่อง 3”) ว่าการกระทำดังต่อไปนี้

  • การนำส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือ ทั้งหมดของรายการช่อง 3 ไปเผยแพร่แบบคู่ขนานและ/หรือเผยแพร่ซ้ำ
  • การนำทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ของบริษัท, ช่อง 3, ช่อง 33, และ/หรือ 3Plus และ/หรือรายการช่อง 3 ทุกประเภท ซึ่งรวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียงโลโก้ช่อง 3, ช่อง 33, และ/หรือ 3Plus, เครื่องหมายทางการค้าของช่อง 3, ช่อง 33, และ/หรือ 3Plus, ชื่อรายการ, ชื่อผู้ดำเนินรายการ, ตัวละคร, บทละคร หรือส่วนหนึ่งส่วนใดๆของทรัพย์สินทางปัญญาไปประกอบงานของท่าน

ทั้งสองกรณีข้างต้น ไม่ว่าจะกระทำไปเพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ตาม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจการค้าโดยตรงหรือโดยอ้อมหรือไม่ก็ตาม จะต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ที่มีอำนาจลงนามอนุญาตของบริษัท และ/หรือผู้ที่มีอำนาจลงนามตามนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญานั้นๆเท่านั้น

ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการขออนุญาตใช้ลิขสิทธิ์ของท่านได้รับการตอบรับอย่างรวดเร็ว เช่น

  • ติดต่อขอลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับนักแสดง ดารา และรายการเพื่อประโยชน์ด้านงานโฆษณา งานออกแบบสินค้า (Merchandise)
  • ติดต่อขอสิทธิ์ในการเผยแพร่คู่ขนานกับทีวี (Simulcast) และเผยแพร่ซ้ำ รายการละคร ข่าว และเนื้อหารายการต่างๆของช่อง 3 ผ่านสื่อออนไลน์ (เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน ผู้ให้บริการ OTT) สื่อทีวี เคเบิลทีวี ในไทยและต่างประเทศ
  • แจ้งพบเห็นการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือการทรัพย์สินทางปัญญา
  • และอื่นๆ

บริษัทจึงขอให้ท่านระบุความประสงค์ในการขอดำเนินการด้านลิขสิทธิ์ และพิมพ์รายละเอียดความประสงค์ พร้อมชื่อ นามสกุล บริษัท และ เบอร์ติดต่อ ส่งมาที่อีเมล support@ch3plus.com